Synthesis of N-benzylidene- and N-alkylidene(3,3-dialkyl-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-ylidene)acetohydrazides via the Ritter reaction

The Ritter cyclocondensation of 2-methyl-1-phenylpropan-2-ols with cyanoacetohydrazide hydrazones in PhMe–H2SO4 medium at 60–70°С for 20 min resulted in the formation of N-benzylidene- and N-alkylidene(3,3-dialkyl-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-ylidene)-acetohydrazides. The product of β-C-carbamoylation of the enamine moiety was also obtained.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. 1.

  (а) Bolsakova, J.; Jirgensons, A. Chem. Heterocycl. Compd. 2017, 53, 1167. [Khim. Geterotsikl. Soedin.2017, 53, 1167.] (b) Khusnutdinov, R. I.; Egorova, T. M.; Meshcheryakova, E. S.; Khalilov, L. M.; Dzhemilev, U. M. Mendeleev Commun. 2019, 29, 143.

 2. 2.

  Anikina, L. V.; Vikharev, Yu. B.; Safin, V. A.; Gorbunov, A. A. ; Shklyaev, Yu. V.; Karmanov, V. I. Pharm. Chem. J.2002, 36(2), 18. [Khim.-farm. Zh.2002, 36(2), 19.]

 3. 3.

  Mikhailovskii, A. G.; Dolzhenko, A. V.; Syropyatov, B. Ya.; Shklyaev, Yu. V.; Vakhrin, M. I. Pharm. Chem. J.2002, 36, 288. [Khim.-farm. Zh.2002, 36(6), 8.]

 4. 4.

  Mikhailovskii, A. G.; Syropyatov, B. Ya.; Dolzhenko, A. V.; Vakhrin, M. I. Pharm. Chem. J.2002, 36, 374. [Khim.-farm. Zh.2002, 36(7), 33.]

 5. 5.

  Glushkov, V. A.; Anikina, L. V.; Vikharev, Yu. B.; Feshina, E. V.; Shklyaev, Yu. V. Pharm. Chem. J.2005, 39, 533. [Khim.-farm. Zh.2005, 39(10), 27.]

 6. 6.

  Vikharev, Yu. B.; Shklyaev, Yu. V. ; Anikina, L. V.; Kolla, V. E.; Tolstikov, A. G. Pharm. Chem. J.2005, 39, 405. [Khim.- farm. Zh.2005, 39(8), 13.]

 7. 7.

  Mikhailovskii, A. G.; Polygalova, N. N.; Ismailova, N. G.; Syropyatov, B. Ya.; Vakhrin, M. I. Pharm. Chem. J.2008, 42, 177. [Khim.-farm. Zh.2008, 42(4), 21.]

 8. 8.

  Limanskii, E. S.; Mikhailovskii, A. G.; Syropyatov, B. Ya.; Vakhrin, M. I. Pharm. Chem. J.2009, 43, 4. [Khim.-farm. Zh.2009, 43(1), 5.]

 9. 9.

  Limanskii, E. S.; Polygalova, N. N.; Syropyatov, B. Ya.; Mikhailovskii, A. G.;Vakhrin, M. I. Pharm. Chem. J.2009, 43, 89. [Khim.-farm. Zh.2009, 43(2), 20.]

 10. 10.

  Surikova, O. V.; Mikhailovskii, A. G.; Odegova, T. F. Pharm. Chem. J.2015, 48, 711. [Khim.-farm. Zh.2014, 48(11), 15.]

 11. 11.

  Surikova, O. V.; Mikhailovskii, A. G.; Syropyatov, B. Ya.; Yusov, A. S. Pharm. Chem. J.2016, 50, 794. [Khim.-farm. Zh.2016, 50(12), 22.]

 12. 12.

  Aksenov, N. A.; Maljuga, V. V.; Abakarov, G. M.; Aksenov, D. A.; Voskresenskii, L. G.; Aksenov, A. V. Russ. Chem. Bull., Int. Ed. 2019, 68, 1047. [ Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim.2019, 1047.]

 13. 13.

  Surikova, O. V.; Yusov, A. S.; Mahmudov, R. R.; Mikhailovskii, A. G. Pharm. Chem. J.2017, 51, 18. [Khim.- farm. Zh.2017, 51(1), 20.]

 14. 14.

  Mikhailovskii, A. G.; Gashkova, O. V.; Rudakova, I. P.; Chashina, S. V.; Yusov, A. S. Pharm. Chem. J.2018, 52, 400. [Khim.-farm. Zh.2018, 52(5), 18.]

 15. 15.

  Mikhailovskii, A. G.; Yusov, A. S.; Mahmudov, R. R.; Starkova, A. V.; Rudakova, I. P. Pharm. Chem. J.2018, 52, 716. [Khim.-farm. Zh.2018, 52(8), 36.]

 16. 16.

  Yusov, A. S.; Chashina, S. V.; Mikhailovskii, A. G.; Rudakova, I. P. Pharm. Chem. J.2019, 53, 35. [Khim.-farm. Zh.2019, 53(1), 36.]

 17. 17.

  Kitaev, Yu. P.; Buzykin, B. I. Hydrazones [in Russian]; Moscow: Nauka, 1974, p. 381.

 18. 18.

  Mashkovskii, M. D. Drugs [in Russian]; Moscow: Novaya Volna, 2012.

 19. 19.

  Mikhailovskii, A. G.; Korchagin, D. V.; Yusov, A. S.; Gashkova, O. V. Chem. Heterocycl. Compd. 2017, 53, 1114. [Khim. Geterotsikl. Soedin.2017, 53, 1114.]

 20. 20.

  Zelenin, K. N.; Oleinik, S. V.; Alekseev, V. V.; Potekhin, A. A. Russ. J. Gen. Chem.2001, 71, 1116. [Zh. Obshch. Khim.2001, 71, 1182.]

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Alexander G. Mikhailovskii.

Additional information

Translated from Khimiya Geterotsiklicheskikh Soedinenii, 2020, 56(5), 562–565

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Mikhailovskii, A.G., Pogorelova, E.S. & Pershina, N.N. Synthesis of N-benzylidene- and N-alkylidene(3,3-dialkyl-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-ylidene)acetohydrazides via the Ritter reaction. Chem Heterocycl Comp 56, 562–565 (2020). https://doi.org/10.1007/s10593-020-02700-w

Download citation

Keywords

 • cyanoacetylhydrazide hydrazones
 • 3,4-dihydroisoquinolines
 • enamines
 • Ritter cyclization