Advertisement

Chemistry of Heterocyclic Compounds

, Volume 43, Issue 11, pp 1477–1478 | Cite as

A new spiropyran with a cation receptor

 • M. B. Lukyanova
 • V. A. Kogan
 • B. S. LukyanovEmail author
Letters to the Editor

Keywords

benzo-15-crown-5 benzoxazinone spiropyran 

References

 1. 1.
  O. A. Fedorova, S. P. Gromov, and M. V. Alfimov, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1882 (2002).Google Scholar
 2. 2.
  B. S. Lukyanov, L. E. Nivorozhkin, and V. I. Minkin, Khim. Geterotsikl. Soedin., 176 (1993) [Chem. Heterocycl. Comp., 29, 152 (1993)].Google Scholar
 3. 3.
  M. V. Alfimov, A. V. Balakin, S. P. Gromov, Yu. V. Zaushitsyn, O. A. Fedorova, N. I. Koroteev, A. V. Pakulev, Yu. V. Rossiyatnskii, and A. P. Shkurinov, Zh. Fiz. Khim., 73, 1871 (1999).Google Scholar
 4. 4.
  B. B. Safoklov, B. S. Lukyanov, A. O. Bulanov, A. V. Metelitsa, V. I. Minkin, V. V. Tkachev, and S. M. Aldoshin, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 431 (2002).Google Scholar
 5. 5.
  R. Ungaro, B. E. Haj, and J. Smid, J. Am. Chem. Soc., 98, 5198 (1976).CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, Inc. 2007

Authors and Affiliations

 • M. B. Lukyanova
  • 1
 • V. A. Kogan
  • 1
 • B. S. Lukyanov
  • 2
  Email author
 1. 1.Chemistry FacultySouthern Federal UniversityRostov-on-DonRussia
 2. 2.Physical and Organic Chemistry Research InstituteSouthern Federal UniversityRostov-on-DonRussia

Personalised recommendations