Advertisement

Chemistry of Heterocyclic Compounds

, Volume 40, Issue 12, pp 1588–1594 | Cite as

2-R-6-ethyl-7-hydroxy-3-(5-phenyl-1,3,4-thiadiazolyl-2)chromones

 • T. V. Shokol
 • V. V. Semenyuchenko
 • V. P. Khilya
Article

Abstract

α-(5-Phenyl-1,3,4-thiadiazolyl-2)-6-ethyl-2,4-dihydroxyacetophenone was synthesized by the condensation of 4-ethylresorcinol with 2-cyanomethyl-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole. Interaction of the former with carboxylic acid anhydrides and halides and subsequent hydrolysis gave 2-R-6-ethyl-7-hydroxy-3-(5-phenyl-1,3,4-thiadiazoyl)chromones.

Keywords

2-R-7-acyloxy-6-ethyl-3-(5-phenyl-1,3,4-thiadiazolyl-2)chromones 2-R-6-ethyl-7-hydroxy-3-(5-phenyl-1,3,4-thiadiazolyl-2)chromones α-(5-phenyl-1,3,4-thiadiazolyl-2)-6-ethyl-2,4-dihydroxy-acetophenone 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  A. L. Kazakov, V. P. Khilya, V. V. Mezheritskii, and Yu. Litkei, Natural and Modified Isoflavonoids [in Russian]. Izd-vo Rost. Un-ta, (1985).Google Scholar
 2. 2.
  N. V. Gorbulenko and V. P. Khilya, Ukr. Khim. Zhurn., 60, No.1, 79 (1994).Google Scholar
 3. 3.
  M. S. Frasinyuk and V. P. Khilya, Khim. Geterotsikl. Soedin. 3 (1999).Google Scholar
 4. 4.
  V. P. Khilya, L. G. Grishko, and D. V. Vikhman, Khim.-Pharm. Zhurn., 10, No.8, 74 (1976).Google Scholar
 5. 5.
  H. Eilingsfeld, Chem. Ber., 98, 1308 (1965).Google Scholar
 6. 6.
  M. Patsch and C. Vamvakaris, Ger. Offen., 2529434; Chem. Abstr., 86, 122953 (1977).Google Scholar
 7. 7.
  V. G. Pivovarenko and V. P, Khilya, Khim. Geterotsikl. Soedin., 625 (1991).Google Scholar
 8. 8.
  V. P. Khilya, V. Sabo, L. G. Grishko, D. V. Vikhman, and F. S. Babichev, Zh. Org. Khim., 9, 2561 (1973).Google Scholar
 9. 9.
  V. P. Khilya, T. M. Tkachuk, I. P. Kupchevskaya, and G. M. Golubushina, DAN UkrSSR, Ser B., No. 5, 61 (1980).Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, Inc. 2004

Authors and Affiliations

 • T. V. Shokol
  • 1
 • V. V. Semenyuchenko
  • 1
 • V. P. Khilya
  • 1
 1. 1.Taras Shevchenko Kiev National UniversityKievUkraine

Personalised recommendations