Advertisement

Journal of Gastroenterology

, Volume 53, Issue 6, pp 804–805 | Cite as

Reply to the letter to the editor: Lymph node metastasis of adenocarcinoma and different definitions of sm1 cancer in the esophagus

 • Ryu Ishihara
 • Tsuneo Oyama
 • Seiichiro Abe
 • Hiroaki Takahashi
 • Hiroyuki Ono
 • Junko Fujisaki
 • Mitsuru Kaise
 • Kenichi Goda
 • Kenro Kawada
 • Tomoyuki Koike
 • Manabu Takeuchi
 • Rie Matsuda
 • Dai Hirasawa
 • Masayoshi Yamada
 • Junichi Kodaira
 • Masaki Tanaka
 • Masami Omae
 • Akira Matsui
 • Takashi Kanesaka
 • Akiko Takahashi
 • Shinichi Hirooka
 • Masahiro Saito
 • Yosuke Tsuji
 • Yuki Maeda
 • Hiroharu Yamashita
 • Ichiro Oda
 • Yasuhiko Tomita
 • Takashi Matsunaga
 • Shuji Terai
 • Soji Ozawa
 • Tatsuyuki Kawano
 • Yasuyuki Seto
Letter to the Editor

Copyright information

© Japanese Society of Gastroenterology 2018

Authors and Affiliations

 • Ryu Ishihara
  • 1
 • Tsuneo Oyama
  • 2
 • Seiichiro Abe
  • 3
 • Hiroaki Takahashi
  • 4
 • Hiroyuki Ono
  • 5
 • Junko Fujisaki
  • 6
 • Mitsuru Kaise
  • 7
 • Kenichi Goda
  • 8
 • Kenro Kawada
  • 9
 • Tomoyuki Koike
  • 10
 • Manabu Takeuchi
  • 11
 • Rie Matsuda
  • 12
 • Dai Hirasawa
  • 13
 • Masayoshi Yamada
  • 3
 • Junichi Kodaira
  • 4
 • Masaki Tanaka
  • 5
 • Masami Omae
  • 6
 • Akira Matsui
  • 7
 • Takashi Kanesaka
  • 1
 • Akiko Takahashi
  • 2
 • Shinichi Hirooka
  • 14
 • Masahiro Saito
  • 10
 • Yosuke Tsuji
  • 12
 • Yuki Maeda
  • 13
 • Hiroharu Yamashita
  • 15
 • Ichiro Oda
  • 3
 • Yasuhiko Tomita
  • 16
 • Takashi Matsunaga
  • 17
 • Shuji Terai
  • 11
 • Soji Ozawa
  • 18
 • Tatsuyuki Kawano
  • 9
 • Yasuyuki Seto
  • 15
 1. 1.Department of Gastrointestinal OncologyOsaka Medical Center for Cancer and Cardiovascular DiseasesOsakaJapan
 2. 2.Department of EndoscopySaku Central Hospital Advanced Care CenterSakuJapan
 3. 3.Endoscopy DivisionNational Cancer Center HospitalTokyoJapan
 4. 4.Department of GastroenterologyKeiyukai Daini HospitalSapporoJapan
 5. 5.Division of EndoscopyShizuoka Cancer CenterShizuokaJapan
 6. 6.Department of GastroenterologyCancer Institute Hospital, Japanese Foundation for Cancer ResearchTokyoJapan
 7. 7.Department of GastroenterologyToranomon HospitalTokyoJapan
 8. 8.Department of EndoscopyThe Jikei University School of MedicineTokyoJapan
 9. 9.Department of Esophageal and General SurgeryTokyo Medical and Dental UniversityTokyoJapan
 10. 10.Division of GastroenterologyTohoku University Graduate School of MedicineSendaiJapan
 11. 11.Division of Gastroenterology and Hepatology, Graduate School of Medical and Dental SciencesNiigata UniversityNiigataJapan
 12. 12.Department of Gastroenterology, Graduate School of MedicineThe University of TokyoTokyoJapan
 13. 13.Department of GastroenterologySendai City Medical CenterSendaiJapan
 14. 14.Department of PathologyThe Jikei University School of MedicineTokyoJapan
 15. 15.Department of Gastrointestinal SurgeryThe University of Tokyo HospitalTokyoJapan
 16. 16.Department of PathologyOsaka Medical Center for Cancer and Cardiovascular DiseasesOsakaJapan
 17. 17.Department of Medical InformaticsOsaka Medical Center for Cancer and Cardiovascular DiseasesOsakaJapan
 18. 18.Department of Gastroenterological SurgeryTokai University School of MedicineIseharaJapan

Personalised recommendations