Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 9, pp 56–59 | Cite as

1327 NZA-Circulaires

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Dit onderdeel van de subrubriek geeft een overzicht van de circulaires die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn verzonden naar de verschillende sectoren in de gezondheidszorg. De circulaires zijn per sector gerangschikt en daarbinnen op datumvolgorde. Een circulaire die voor meer dan één sector geldt, wordt één keer vermeld; via een verwijzing wordt duidelijk gemaakt op welke sector(en) die circulaire ook van toepassing is.

Voor inlichtingen over of het opvragen van de hier vermelde circulaires kunt u zich wenden tot de NZa, Newtonlaan 1-41, postbus 3017, 3502 GA Utrecht, telefoon (030) 296 81 11, internet: www.nza.nl.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations