Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 113–114 | Cite as

1018 Zorg Op Afstand Komt Onvoldoende Van De Grond

Article

Samenvatting

De verspreiding van projecten voor zorg op afstand komt onvoldoende vanzelf van de grond. Volgens het ministerie van VWS zijn innovaties, zoals ‘zorg op afstand’-projecten, veelbelovend om met verhoudingsgewijs minder personeel meer te doen in de zorg en om de kwaliteit te verbeteren. Het ministerie van VWS heeft weliswaar maatregelen genomen maar zal, om die ambities waar te kunnen maken, meer moeten sturen op de verspreiding van innovatieve projecten. Instellingen in de langdurige zorg ervaren namelijk nauwelijks prikkels om te innoveren en om deze innovaties vervolgens te verspreiden. Ook een gebrek aan continuïteit van financiering is een belangrijke barrière. Tot deze conclusies komt de Algemene Rekenkamer in het rapport Zorg op afstand; een innovatie in de langdurige zorg .

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations