Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 1, pp 58–59 | Cite as

79 Minister Overweegt Staatsgarantie Op Ziekenhuizen

Ziekenhuizen
  • 5 Downloads

Het debat volgde op een advies van de commissie- Havermans. Deze was ingesteld om de minister te adviseren over nadeelcompensatie voor ziekenhuizen bij het afschaffen van de nacalculatie op hun bouwkosten. In zijn beleidsstandpunt neemt de minister het advies van de commissie grotendeels over. De nacalculatie van bouwkosten wordt geleidelijk afgebouwd, ziekenhuizen in onoverkomelijke problemen kunnen een beroep doen op een hardheidsclausule en onevenredig nadeel wordt na de transitie gecompenseerd. Met deze drie zekerheden, het voorlopige behoud van nacalculatie op het gebudgetteerde deel van de productie en een indicatief rekenmodel concludeerde hij een zorgvuldige, geleidelijke overgang te bieden.

Overgangsmaatregel B-segment

De minister gaat bij de banken ook de wens van de Tweede Kamer toetsen om de geleidelijke afbouw van de kapitaallasten integraal toe te passen. In zijn beleidsbrief week de minister namelijk af van het advies van de commissie- Havermans om afbouw ook op het...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Personalised recommendations