Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 10, pp 64–64 | Cite as

1366 Meer Zekerheid Ziekenhuizen Over Kapitaallasten

► Bouw En Organisatie
  • 2 Downloads

Samenvatting

Minister Klink kiest voor een stapsgewijze invoering van risicodragendheid van de kapitaallasten. Klink neemt hiermee het advies over van de commissie nadeelcompensatie ziekenhuizen (commissie-Havermans) om een overgangsregeling (met hardheidsclausule) voor de kapitaallasten in te voeren. Die overgang zal ongeveer drie jaar duren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations