Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 10, pp 29–30 | Cite as

1310 Wijziging Premie En Dekking (Aanvullende) Zorgverzekering; Toepassing En-Blocclausule

Article

Samenvatting

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen adviseerde op 9 juli 2008, nr. ANO 08.171, in een geschil tussen een verzekerde en diens zorgverzekeraar. Verzoeker kwam op tegen de, naar zijn mening op onjuiste wijze en te laat meegedeelde, verlaging van de collectiviteitskorting voor de zorgverzekering en aanvullende verzekering. Tevens kwam hij op tegen de wijziging van de dekking van de aanvullende zorgverzekering per 1 januari 2008.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations