Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 10, pp 27–27 | Cite as

1306 Intramurale Behandeling Van Verslavingsproblematiek In En Buiten De Eu (Maximale Vergoeding)

Article
  • 10 Downloads

Samenvatting

Het College voor zorgverzekeringen adviseerde op 19 mei 2008, onder nummer 28020942, een zorgverzekeraar ter zake van de vraag of verzekerden die zich voor hun verslavingsproblematiek wenden tot een competent instituut in de EU of daarbuiten, recht hebben op een maximumvergoeding ter hoogte van het marktconforme tarief in Nederland, ook indien zij daarvoor geen voldoende valide argumenten hebben, zoals:
  • – geen gebruik willen maken van voorzieningen in Nederland;

  • – niet willen wachten op een behandelplaats;

  • – de indruk hebben dat de behandeling elders beter is;

  • – speciale omstandigheden als dubbele diagnoses, afstand nemen, taalvoordelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations