Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 9, pp 64–64 | Cite as

1243 Geen CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Article

Samenvatting

Cao-partijen hebben geen overeenstemming bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD). Breekpunt in de onderhandelingen vormde het eindbod van de werkgevers, vertegenwoordigd in de Maatschappelijke Ondernemersgroep (MOgroep) W&MD. Zij stelden voor om in ruil voor een forse verhoging van de eindejaarsuitkering tot een volle dertiende maand voor álle werknemers, het seniorenverlof van 55-plussers te verminderen en de komende twee jaar af te bouwen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations