Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 9, pp 9–20 | Cite as

1168 Het Biogeneeskundeverdrag En De Relevantie Voor Nederland

  • André den Exter
► Inleidend Artikel
  • 157 Downloads

Samenvatting

In de beleidsbrief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt melding gemaakt van het kabinetsvoornemen om het Biogeneeskundeverdrag te ratificeren. In dit mensenrechtenverdrag voor de gezondheidszorg worden de belangrijkste uitgangspunten voor de biogeneeskunde en de rechten van patiënten geformuleerd. Ratificatie van dit verdrag door Nederland heeft belangrijke consequenties voor bestaande en toekomstige wet- en regelgeving in de gezondheidszorg, alsook voor de sector zelf. In deze bijdrage bespreekt de auteur de belangrijkste verdragsbepalingen en signaleert hij mogelijke juridische knelpunten als gevolg van ratificatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • André den Exter
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations