Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 153–153 | Cite as

1166 Grijswaarden: Monitor Ouderenbeleid 2008

Literatuur/Media
  • 16 Downloads

Samenvatting

In 2005 gaf het kabinet zijn visie op de vergrijzing van de bevolking in de Nota 64: Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing en formuleerde beleidsdoelstellingen met streefwaarden op verschillende maatschappelijke terreinen, zoals arbeid, wonen, gezondheid en zorg. In de Monitor ouderenbeleid wordt gerapporteerd welke resultaten het ouderenbeleid de afgelopen twee jaar heeft geboekt. Verder wordt aangegeven hoe de resultaten van het ouderenbeleid in de toekomst kunnen worden gerapporteerd. In de monitor zijn de cijfers over 55-plussers naar drie subgroepen uitgesplitst: (werkende) 55- tot 64-jarigen, (redelijk fitte) gepensioneerde 65- tot 74-jarigen en (vaak kwetsbare) 75-plussers. De Monitor ouderenbeleid is opgesteld op verzoek van het ministerie van VWS.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations