Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 10–25 | Cite as

1009 De Toekomst Van De AWBZ

  • R. J. L. M. Scheerder
Inleidende Artikelen
  • 59 Downloads

Samenvatting

Er zijn al vele bomen geofferd voor het papier dat de laatste jaren is gebruikt voor de ontwikkeling van het beleid rond de AWBZ, voor de vele adviezen en beleidsstukken en de talloze commentaren en analyses rond wat zo langzamerhand de ‘melkkoe’ van de zorg is gaan worden. Iedereen heeft er in de loop van de jaren van alles ingestopt en het uitmelken kon beginnen. Dat allemaal onder de noemer van verbeteringen en uitbreidingen van de sociale zorg voor de samenleving, maar veelal ingegeven door belangen van de verschillende actores die zich ermee bezighielden. De overheid schoof graag begrotingsgefinancierde voorzieningen voor de sociale zorg, zoals bejaardenoorden, gezinsverzorging en het kruiswerk, door naar de premiesector en ook allerlei oorspronkelijk door de Bijstandswet gefinancierde voorzieningen werden doorgeschoven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • R. J. L. M. Scheerder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations