Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 7, pp 47–48 | Cite as

863 Aanpassing Beleidsregel In Verband Met Awbz-Zorg Voor Verpleging Bij Thuisbeademing. Bij Indicatiebesluiten Kan Niet Worden Volstaan Met Enkele Verwijzing Naar Artikel 4:6 Lid 2 AWB

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Het College voor zorgverzekeringen adviseerde op 7 april 2008, onder nummer 28002545, in een geschil tussen verzekerde en een indicatieorgaan over de weigering tot uitbreiding van de indicatie voor persoonlijke verzorging. Verzekerde is een meisje van ruim vier jaar, voor wie persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding is aangevraagd. Verzekerde is volledig ADL-afhankelijk vanwege een ernstige progressieve spieraandoening. Ze wordt 24 uur per dag thuis beademd. Op de grondslag van een lichamelijke handicap is verzekerde, bij indicatiebesluit van 14 mei 2007, geïndiceerd voor ondersteunende begeleiding (klasse 3), persoonlijke verzorging (klasse 6) en verpleging (klasse 0). Het indicatieorgaan voerde als motivering aan dat er vanaf 1 april 2007 nieuwe beleidsregels gelden en dat handelingen die voorheen onder verpleging vielen nu behoren tot de functie persoonlijke verzorging. Het indicatieorgaan had voorts de verpleegkundige handelingen die specifiek verband houden met de beademing niet meegerekend bij de functie verpleging, omdat deze onderdeel zijn van de (aanspraak op) geneeskundige zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet. Het tegen dit indicatiebesluit ingestelde bezwaar was door het indicatieorgaan niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn van zes weken. Namens de ouders was vervolgens op 13 augustus 2007 een verkort aanvraagformulier ingevuld door de gemachtigde, waarin om meer zorguren wordt gevraagd: persoonlijke verzorging, klasse 8 met zeventien uren additioneel, en verpleging klasse 2. De gemachtigde stelde evenwel expliciet dat de zorgbehoefte van verzekerde niet was gewijzigd. Bij indicatiebesluit van 26 september 2007 deelde het indicatieorgaan de ouders van verzekerde mee dat, nu er bij de nieuwe aanvraag geen verandering in de zorgsituatie was opgetreden, het gevraagde werd afgewezen, onder verwijzing naar artikel 4:6, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), omdat er geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden waren vermeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations