Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 7, pp 42–42 | Cite as

854 Correctie Dreigt Voor Blinden- En Doveninstellingen

Article

Samenvatting

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is genoodzaakt aanvullende voorwaarden te stellen aan de budgetaanvragen 2008 van de blinden- en doveninstellingen. Het is het tweede jaar dat deze instellingen onvoldoende inzichtelijk maken welke prestaties zij leveren voor het AWBZ-budget (Algemene wet bijzondere ziektekosten) dat zij ontvangen. De instellingen hebben met de NZa en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) duidelijke afspraken gemaakt en een plan van aanpak opgesteld. Dit heeft niet de afgesproken transparantie over de kosten opgeleverd. De NZa ziet zich nu gedwongen acht miljoen euro te reserveren van de aanvragen 2008. Lukt het de instellingen niet om met een afdoende verklaring te komen, dan wordt deze reservering ingehouden op het budget.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations