Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 5, pp 37–37 | Cite as

512 Weigering WVG-Voorzieningen Aan Persoon Met Awbz-Indicatie

► Jurisprudentie

Samenvatting

De Centrale Raad van Beroep deed op 18 april 2007, onder nummer 04/4644 WVG, uitspraak in een geschil over de weigering van het gemeentebestuur om appellant op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) een douchebrancard en een woningaanpassing (verlaagd keukenblok) te verstrekken. De voorzieningen werden geweigerd omdat betrokkene als AWBZ-verzekerde (Algemene wet bijzondere ziektekosten) geïndiceerd is voor verblijf en woonachtig is in een appartement bij de instelling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations