Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 36, Issue 4, pp 289–292 | Cite as

Chronisch trauma en de therapeutische relatie. Congres LCVT. Zwolle, 3 maart 2010

  • Marjanne Tamminga
Gehoord
  • 100 Downloads

Voor wie het nog niet wist: sinds 2006 kent Nederland een landelijk expertisecentrum dat zich richt op de gevolgen van vroegkinderlijk, chronisch trauma: het LCVT. Het centrum ontwikkelt richtlijnen voor behandeling en diagnostiek, biedt scholing aan professionals en doet onderzoek. Zo hoopt men te bevorderen dat vroeg en chronisch getraumatiseerde cliënten, zowel kinderen als volwassenen, een passende behandeling aangeboden krijgen in de GGZ. Hieraan ontbreekt het vooralsnog, volgens de LCVT-initiatiefnemers: wie ernstig mishandeld, misbruikt of verwaarloosd is in de kindertijd zwerft vaak jarenlang door de hulpverlening zonder adequate aandacht voor deze traumatische voorgeschiedenis. Om mogelijkheden voor passende behandeling te bevorderen zijn inmiddels veertien GGZ-instellingen als zogeheten ‘topreferente traumacentra’ aangesloten bij het LCVT. Naar verwachting groeit dit aantal binnenkort uit tot twintig, zo werd trots aangekondigd bij de opening van dit eerste LCVT-congres.

Wat...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Marjanne Tamminga

There are no affiliations available

Personalised recommendations