Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 36, Issue 1, pp 54–57 | Cite as

G. Lietaer, G. Vanaerschot, J.A. Snijders & R.J. Takens (red.) (2008). Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiëntiële benadering. Utrecht: de Tijdstroom. 662 pp., € 55,–

  • Ellen Gunst
Gelezen
  • 95 Downloads

Samenvatting

De redactie van het ‘Handboek gesprekstherapie’ heeft zich een even ambitieus doel gesteld als de redactie van het ‘Leerboek gesprekstherapie’ zeventien jaar geleden: een actualisering en vernieuwde synthese van alle belangrijke onderwerpen en opvattingen binnen de cliëntgerichte oriëntatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Ellen Gunst

There are no affiliations available

Personalised recommendations