Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 9, Issue 2, pp 10–14 | Cite as

203 survival of the fittest: healthcheck zorgvastgoed van levensbelang

  • R. Scott-Verhoef
► Inleidende Artikelen
  • 24 Downloads

Samenvatting

Het vastgoed van verblijfsgerelateerde zorginstellingen moet aan een grondige healthcheck worden onderworpen. Onderzoek van het voormalige Bouwcollege heeft onomstotelijk uitgewezen dat zeker dertig procent van de huisvesting voor intramurale zorg aan vervanging toe is. Het is duidelijk dat de kwaliteit van de huisvesting dermate te wensen overlaat, dat herontwikkeling van het zorgvastgoed nodig is. Bovendien is zorgvastgoed sinds de introductie van marktwerking en de afschaffing van de kapitaallastengarantie door de overheid noodgedwongen een nadrukkelijk onderwerp aan de bestuurderstafel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • R. Scott-Verhoef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations