Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 11, pp 53–55 | Cite as

1235 Kostensignaal Eerste Halfjaar 2007

► Financiering/► Algemeen

Samenvatting

De lasten van de zorgprestaties over het eerste halfjaar 2007 zijn bekend: de prestaties van de Zorgverzekeringswet (Zvw) bedragen 13,4 miljard euro en de zorgaanspraken AWBZ 11,4 miljard euro. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) baseert de berekening van deze bedragen en de onderverdeling ervan in verschillende soorten prestaties (zoals huisartsenhulp en farmaceutische hulp) op de kwartaalstaten van zorgverzekeraars. Daarnaast gebruikt het CVZ ook gegevens van andere organisaties, zoals de gegevens van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) over de maandelijkse bevoorschotting aan de zorginstellingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations