Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 9, pp 32–34 | Cite as

1082 Ouderenzorg Kan Leren Van De Vs

  • H. K. van den Beld
Article

Samenvatting

Steeds meer winstbeogende partijen richten zich op huisvesting voor welgestelde senioren. Ze bouwen appartementen in monumentale panden en ontwikkelen luxe wooncomplexen voorzien van een ruim servicepakket. Reguliere zorginstellingen laten hier een kans liggen. Wanneer zij leren van ervaringen in de Verenigde Staten, zich ondernemender opstellen en zich actief met huisvesting en zorg op maat op deze koopkrachtige doelgroep richten, kunnen zij hun opbrengsten verbeteren. In plaats van verder te bezuinigen op de zorg – zoals staatssecretaris Bussemaker wil – kan met dat geld een goed niveau van basisvoorzieningen voor álle ouderen worden gehandhaafd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • H. K. van den Beld
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations