Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 8, pp 72–72 | Cite as

1012 Eerstelijn Niet Direct Aangesloten Op Centra Voor Jeugd En Gezin

► Jeugdzorg

Samenvatting

De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zullen allereerst tot stand komen aan de hand van de vijf functies van preventief jeugdbeleid uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Andere functies en instanties (waaronder de eerstelijnszorg) kunnen hier weliswaar aan toegevoegd worden, maar de basisopzet heeft prioriteit. Aldus minister Rouvoet tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamercommissie Jeugd en Gezin over zijn beleidsprogramma voor Jeugd en Gezin ‘Alle kansen voor alle kinderen’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations