Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 7, pp 1–1 | Cite as

845 Wat Mij Opvalt …

  • R. L. R. M. Scheerder
Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Uit recente CBS-cijfers blijkt dat de no-claimregeling geen effect heeft gehad op het zorggebruik. Verkleining van het basispakket leidt wel tot reductie in het zorggebruik, aldus de onderzoekers. Zo heeft de nieuwe basisverzekering wel geleid tot een sterke daling van het pilgebruik onder de oorspronkelijk particulier verzekerde vrouwen. Een onderzoeksresultaat dat ingewijden onder ons niet kan en mag verbazen. Het is bekend dat beperkte eigen bijdragen of eigenrisicoregelingen geen of nauwelijks invloed hebben op het volume van de consumptie. Hardere maatregelen zoals pakketbeperking of hoge tot zeer hoge bijdragen van de consument leiden wel tot reducties, maar kunnen ook gevaarlijke en kostbare neveneffecten veroorzaken zoals vermindering van de gezondheidssituatie en meer beroep op de kostbare medische zorg in de tweede lijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • R. L. R. M. Scheerder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations