Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 5, pp 1–1 | Cite as

569 Wat Mij Opvalt …

  • H. E. G. M. Hermans
Article

Samenvatting

De Nederlandse structuurwetgeving van de gezondheidszorg is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Noodzaak voor die veranderingen lag in de omslag van een aanbodgestuurd naar een vraaggericht stelsel van zorg. Daarbij is de rol van de overheid beperkt tot het stellen van randvoorwaarden voor een (ook financieel) toegankelijke, doelmatige en kwalitatief goede gezondheidszorg. Centraal staat in het nieuwe stelsel een grotere eigen verantwoordelijkheid van partijen in de zorg. Gereguleerde marktwerking is geïntroduceerd en de overheid heeft daarbij een stap terug gedaan en zorgverzekeraars vervullen nu een sturende rol.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • H. E. G. M. Hermans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations