Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 4, pp 25–25 | Cite as

440 Governancecommissie Gaat Van Start

► Uitvoering En Toezicht
  • 4 Downloads

Samenvatting

Vanaf 1 april 2007 kunnen belanghebbende instellingen bij de Governancecommissie terecht, als zij van mening zijn dat een instelling die is aangesloten bij de brancheorganisaties NVZ (ziekenhuizen), GGZ Nederland, ActiZ (verpleeg- en verzorgingshuizen) of de VGN (gehandicaptenzorg), de code van behoorlijk bestuur, ofwel de Zorgbrede Governancecode, niet correct naleeft.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations