Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 10, pp 37–38 | Cite as

1332 Onvoldoende Onderzoek Naar Historisch Budgetbestanddeel Kosten Eigen Apparatuur En Hulpmiddelen Ziekenhuis

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven deed op 29 juni 2006, onder nummer AWB 04/621 13700, uitspraak in een geschil tussen een ziekenhuis en CTG/ZAio over een korting op de lumpsum 2001. Aan de bij het bestreden besluit gehandhaafde korting van de lumpsum 2001 van het ziekenhuis in verband met de oorspronkelijk in de basislumpsum verdisconteerde kosten ea&h (eigen apparatuur en hulpmiddelen), ligt blijkens dit besluit en de toelichting daarop het uitgangspunt ten grondslag dat deze kosten reeds uit hoofde van het budget van het ziekenhuis in zijn tarieven zijn verdisconteerd. Door het ziekenhuis was uitdrukkelijk betwist dat sprake zou zijn geweest van dubbele vergoeding van de kosten ea&h van medisch specialisten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations