Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 10, pp 11–16 | Cite as

1307 Eigendom En Zeggenschap Over Het Vastgoed In De Zorg

  • K. D. Meersman
► Inleidend Artikel
  • 20 Downloads

Samenvatting

Het vastgoed in de zorg is geen rustig bezit en zeker geen rustig eigendom. Zorginstellingen worstelen met de vraag wat te doen met hun vastgoed. Gelet op het voornemen de kosten van huisvesting in de tarieven te verdisconteren, komt de vraag op of (al) het vastgoed eigendom moet blijven van de instelling of dat naar andere vormen van eigendom gezocht moet worden. Dat soort strategische beslissingen kan nu niet genomen worden zonder medeweten of goedkeuring van het College sanering zorginstellingen. In dit artikel wordt een aantal actuele thema’s besproken en worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de rol van dit zelfstandig bestuursorgaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • K. D. Meersman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations