Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 5, pp 51–51 | Cite as

636 Rationeel Voorschrijven Niet Onrechtmatig Jegens Farmaceutische Ondernemingen

Article

Samenvatting

Het Gerechtshof Arnhem wees op 3 januari 2006, onder nummer 2005/1110 KG, een arrest in kort geding in een geschil tussen een aantal geneesmiddelenfabrikanten enerzijds en een aantal zorgverzekeraars anderzijds. De fabrikanten kwamen op tegen de door de zorgverzekeraars in de contracten met de huisartsen opgenomen ‘module rationeel voorschrijven’ die zich richt op het voorschrijven van maagzuurremmers en cholesterolverlagers. De huisartsen ontvangen een financiële vergoeding indien een bepaald percentage aan generieke geneesmiddelen wordt voorgeschreven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations