Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 4, pp 50–52 | Cite as

574 Bestrijding Misbruik En Oneigenlijk Gebruik (M&O)

Article

Samenvatting

In november 2003 heeft het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) een rapport uitgebracht over de bestrijding van Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) in de Ziekenfondswet (ZFW). Vragen in de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ontvangen signalen over mogelijk misbruik in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaven het CTZ aanleiding een soortgelijk onderzoek in te stellen naar de bestrijding van M&O in de AWBZ. Het CTZ heeft het rapport Bestrijding M&O AWBZ op 14 december 2004 uitgebracht aan de Minister van VWS.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations