Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 4, pp 34–35 | Cite as

556 CVZ-Rapport Over Overheveling Ggz Van Awbz Naar ZVW

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) vindt het een goede zaak dat de Minister van VWS een duidelijke keuze maakt in de concept-uitwerking bij zijn brief van 18 februari jl. De overheveling naar de ZVW betreft de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), extramuraal en tot het eerste jaar intramuraal. De nietgeneeskundige GGZ blijft dus in de AWBZ en moet het mogelijk maken dat verzekerden hiervoor een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen krijgen.

Het CVZ vraagt zich wel af of gezien de nog resterende tijd zorgvuldige invoering per 1 januari 2006 wel haalbaar is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations