Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 1, pp 37–39 | Cite as

15 CTZ: Kwaliteit Uitvoering Awbz Bij Aantal Zorgkantoren Matig

> Uitvoering En Toezicht
  • 2 Downloads

Samenvatting

De AWBZ is door de uitvoeringsorganen, het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) en de zorgkantoren in 2003 in het algemeen op voldoende wijze uitgevoerd. De functie zorgkantoor is toegewezen aan con-cessiehouders. Bij tien concessiehouders was de uitvoering van de AWBZ ‘voldoende’ of ‘ruim voldoende’; vijf concessiehouders scoorden ‘matig’. Ook de kwaliteit van de verantwoor-dingsinformatie was in het algemeen van vol-doende niveau. Bij negen concessiehouders heeft het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) geoordeeld, dat sprake is van onzeker-heid over de rechtmatigheid van de ontvangsten en uitgaven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations