Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 1, pp 1–1 | Cite as

1 Wat Mij Opvalt ...

  • J. H. M. Zeijlstra
Article

Samenvatting

Aan het einde 2004 en de opmaat naar 2005 is het mij opgevallen dat 2004 een jaar was waarin belangrijke onderdelen van zorgwetgeving tot stand kwamen. Ik noem er een paar: de Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg (Wet HOZ), de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), de WTG ExPres, en de Zorgverzekeringswet (ZVW). Op korte termijn zullen deze wetten veel veranderingen met zich brengen. En dan zijn we er nog niet, een wijziging van de AWBZ en de komst van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO) zullen ook nog veel veranderingen brengen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • J. H. M. Zeijlstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations