Advertisement

Standby

, Volume 24, Issue 4, pp 10–11 | Cite as

Nederlanders gaan te gemakzuchtig met hun gebit om

  • Marijke Simons
Stelling

Samenvatting

Uit een onderzoek onder 500 Nederlandse tandartsen is gebleken dat de helft van de tandartsen vindt dat Nederlanders te gemakzuchtig omgaan met het verzorgen van hun gebit. De tandartsen vinden dat er over het algemeen te weinig tijd aan besteed wordt. Delen de tandartsassistenten hun mening?

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Marijke Simons
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations