Advertisement

TSG

, Volume 88, Issue 4, pp 196–203 | Cite as

De bijdrage van kwaliteit aan de arbeidsproductiviteit van verzorgingshuizen

 • R. Heijink
 • M. Lambooij
 • M. de Groot
 • X. Koolman
Wetenschappelijke artikelen
 • 134 Downloads

Samenvatting

Een van de mogelijkheden om aan de groeiende vraag naar ouderenzorg tegemoet te komen is het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Uit onderzoek is echter gebleken dat de arbeidsproductiviteit in de ouderenzorg gemiddeld genomen achterbleef bij andere sectoren en in sommige jaren zelfs negatief is geweest. Als gevolg daarvan veronderstellen velen dat er mogelijkheden zijn om de arbeidsproductiviteit in deze sector te verhogen. Dit zou als bijkomend voordeel moeten leiden tot het verbeteren van de betaalbaarheid van de zorg. Het is echter niet mogelijk om te bepalen of de arbeidsproductiviteit achterblijft wanneer arbeidsproductiviteit enkel gemeten wordt met behulp van volumematen. In alle ons bekende studies bleef de kwaliteitsontwikkeling buiten beschouwing. Elke kwaliteitsverbetering die extra inspanning vroeg leidde tot minder productie en droeg daardoor bij aan de lage of dalende productiviteit. In dit artikel is daarom voor het eerst voor een Nederlandse zorgsector getracht dit wel te doen. Hierbij is gekeken naar verzorgingshuizen in de periode 2004 – 2006. Op basis van eerdere studies is een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten van verzorgingshuizen bepaald. Vervolgens is een ‘discrete choice experiment’ uitgevoerd om de waarde van deze kwaliteitsaspecten vast te stellen. Hoewel wij niet in staat waren om de kwaliteit van zorg geheel in kaart te brengen, blijkt uit onze analyses al dat de kwaliteitsaspecten de waarde van zorg in verzorginghuizen met ongeveer € 73 miljoen hebben verhoogd. Het meewegen van kwaliteit leidde tot een correctie van twee procentpunt op de arbeidsproductiviteitsontwikkeling. Het beeld dat de arbeidsproductiviteit van verzorgingshuizen, en wellicht ook van andere zorgsectoren, achterblijft behoeft daarom bijstelling.

Trefwoorden

arbeidsproductiviteit kwaliteit van zorg vignettenmethode verzorgingshuizen 

Abstract

The contribution of quality to the labor productivity of homes for the elderly

Research indicated that labor productivity growth in elderly care is negative and lagging compared to other sectors. As a consequence, policy makers believe that labor productivity can be increased in order to improve health care affordability and reduce labor shortages. However, former studies on health care productivity excluded quality of care. In this article we incorporated quality changes and estimated labor productivity of Dutch homes for the elderly between 2004 and 2006. We identified several relevant quality components on the basis of recent literature and availability of data. A discrete choice experiment was performed to determine the value of these quality aspects. The results show that quality improvements increased the value of care in homes for the elderly with € 73 million. As a result, labor productivity growth increased by two percent point by the inclusion of quality. This indicates that the difference in labor productivity between health care and other sectors may leave less room for improvement than was previously thought.

Keywords

labor productivity quality of care discrete choice experiment nursing homes 

Literatuur

 1. 1.
  Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Arbeidsmarkt en zorgvraag. Den Haag: RVZ, 2006.Google Scholar
 2. 2.
  Dell M, Vandermeulen L. Arbeidsproductiviteit in de zorg. Utrecht: Prismant, 2005.Google Scholar
 3. 3.
  Chessa A, Kleima F. The Dutch experience in measuring health output and labour productivity. Discussion paper 06002. Voorburg/Heerlen: CBS, 2006.Google Scholar
 4. 4.
  Hilten O van, Okkerse R, Rooijen-Horsten M van. Productiviteit in de gezondheids- en welzijnszorg: Handle with care. Den Haag/Heerlen: CBS, 2008.Google Scholar
 5. 5.
  Chessa A, Kleima F. De arbeidsproductiviteit in algemene ziekenhuizen: 1998-2004. In: Gezondheid en zorg in cijfers 2008. Voorburg/Heerlen: CBS, 2006.Google Scholar
 6. 6.
  Chessa A, Okkerse-Ruitenberg M. Ouderenzorg groeit sterk. In: Gezondheid en zorg in cijfers 2007. Voorburg/Heerlen: CBS, 2007.Google Scholar
 7. 7.
  Atkinson T. Atkinson Review: Final report. Measurement of Government Output and Productivity for the National Accounts. London: Office of National Statistics, 2005.Google Scholar
 8. 8.
  Department of Health. Healthcare Output and Productivity: Accounting for Quality Change. London: Department of Health, 2005.Google Scholar
 9. 9.
  Dawson D, Gravelle H, et al. Developing new approaches to measuring NHS outputs and productivity. CHE Research Paper (6). York: Centre for Health Economics, 2005.Google Scholar
 10. 10.
  Poos MJJC, Smit JM, Groen J, Kommer GJ, Slobbe LCJ. Kosten van ziekten in Nederland 2005. Bilthoven: RIVM, 2008.Google Scholar
 11. 11.
  Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Jaarverslag en slotwet van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Den Haag: VWS, 2006.Google Scholar
 12. 12.
  Centraal Bureau voor de Statistiek. Verzorgingshuizen kerncijfers en indexcijfers. 2007. Voorburg/Den Haag: CBS, 2007.Google Scholar
 13. 13.
  Rossi, P.H. The Application of Latent Structure Analysis to the Study of Social Stratification. ProQuest Digital Dissertations database (Publication No. AAT 0002855). Columbia University, 1951.Google Scholar
 14. 14.
  Lancsar E, Louviere J. Conducting Discrete choice-experiments to Inform Healthcare Decision Making. A User’s Guide. Pharmacoeconomics 2008;26:661-77.Google Scholar
 15. 15.
  Emerson MO, Yancey G, Chai KJ. Does race matter in residential seggregation? Exploring the preferences of white Americans. Am Soc Review 2001; 66:922-5.Google Scholar
 16. 16.
  Lambooij M., Flache A, Sanders K, Siegers J. Encouraging employees to co-operate: the effects of sponsored training and promotion practices on employees’ willingness to work overtime. Int J Human Resource Management 2007; 18:1748-67.Google Scholar
 17. 17.
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Website Kiesbeter. http://www.kiesbeter.nlGoogle Scholar
 18. 18.
  Coppen R, Wagner C, Friele R. Servicenormen voor de gezondheidszorg: weten waar je aan toe bent. Utrecht: Nivel, 2007.Google Scholar
 19. 19.
  Mistiaen P, Delnoij D. ’Quick scan’ kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief in de care-sector. Utrecht: Nivel, 2003.Google Scholar
 20. 20.
  Wiegers T, Stubbe J, Triemstra A. Ontwikkeling van een CQ-Index voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Kwaliteit van zorg volgens bewoners, vertegenwoordigers en cliënten. Utrecht: Nivel, 2007.Google Scholar
 21. 21.
  Emerson M, Yancey G, Chai K. Does race matter in residential segregation? Exploring the preferences of white Americans. Am Soc Review 2001;66:922-35.Google Scholar
 22. 22.
  Inspectie voor de Gezondheidszorg. Drie jaar inspectieformulier; een verzameling van kwaliteitsinformatie. Den Haag: IGZ, 2006.Google Scholar
 23. 23.
  College voor zorgverzekeringen. Landelijke wachtlijstrapportage AWBZ: peildatum 1 januari 2007. Diemen: CVZ, 2007.Google Scholar
 24. 24.
  Halfens R, Meijers J, Neyens J, Offermans M. Rapportage Resultaten Landelijke Prevalentie Zorgproblemen. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2007.Google Scholar
 25. 25.
  Centraal Planbureau. CPB Memorandum: Arbeidsproductiviteitsontwikkeling in de Nederlandse industrie. Den Haag: CPB, 2003.Google Scholar
 26. 26.
  Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Beleidsprogramma 2007-2011. Den Haag: VWS, 2007.Google Scholar
 27. 27.
  Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009. Den Haag: VWS, 2008.Google Scholar
 28. 28.
  Newhouse JP. Medical care costs: How Much Welfare Loss? J Econ Perspectives 1992;6:3-21.Google Scholar
 29. 29.
  Kam F de. Gezondheidszorg en openbare financiën. In: Schut E, Rutten F. Economie van de gezondheidszorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2009.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • R. Heijink
  • 1
 • M. Lambooij
 • M. de Groot
 • X. Koolman
 1. 1.

Personalised recommendations