Advertisement

TSG

, Volume 88, Issue 2, pp 64–64 | Cite as

Werknemers zonder belangstellende collega’s verzuimen vaker

  • Martine Gulden
  • Jannes de Vries
Forum

Samenvatting

Werknemers die zich niet of nauwelijks gesteund voelen door hun collega’s en leidinggevenden, verzuimen vaker dan werknemers die deze steun wel krijgen. In mindere mate geldt dit ook voor werknemers die niet of nauwelijks hun eigen werkagenda en werktempo kunnen bepalen: hoe minder zelfstandig, hoe hoger het verzuim.1

Literatuur

  1. 1.
    Mol M, Vries, J de. Ziekteverzuim het laagst bij werknemers met een hoge mate van autonomie en veel steun van collega’s en leidinggevenden. Sociaaleconomische trends, tweede kwartaal 2009. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2009.Google Scholar
  2. 2.
    Vries J de, Mol M. Werknemers zonder belangstellende collega’s verzuimen vaker. Webartikel, mei 2009. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2009. Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations