Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 31, Issue 6, pp 61–61 | Cite as

Waar doet het zeer? Het lokaliseren van endodontische pijnklachten

endodontologie

Samenvatting

Een pulpitis of parodontitis apicalis kan zo pijnlijk zijn, dat de patiënt acuut hulp zoekt. Dat kan tijdens reguliere praktijkuren zijn, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld bij de dienstdoende tandarts van de spoedgevallendienst. Het is bij het verhelpen van de klacht hoe dan ook van groot belang dat de tandarts het juiste (oorzakelijke) element vindt en vervolgens adequaat behandelt. Vaak is het voor de patiënt gemakkelijk om de pijnlijke tand of kies aan te wijzen. Soms is het echter niet zo duidelijk en moet de tandarts, via verschillende diagnostische tests, de precieze oorzaak van de pijn opsporen. In dit onderzoek werd nagegaan in hoeverre patiënten zelf in staat zijn om bij kiespijn het oorzakelijke element aan te wijzen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations