Jeugd en Co Kennis

, Volume 4, Issue 3, pp 52–54 | Cite as

Meer onderzoek nodig naar socialisatie migrantenjeugd en toegankelijkheid voorzieningen

 • Marjolijn Distelbrink
 • Margo van den Berg
Rubriek ZonMw
 • 98 Downloads

Samenvatting

In opdracht van ZonMw onderzocht het Verwey-Jonker Instituut welke kennis nodig is voor het duurzaam verbeteren van de interculturele kwaliteit van de jeugdsector en de positie van migrantenjeugd. Prioriteiten voor de korte termijn zijn onderzoek naar de socialisatie van migrantenjeugd, in en rondom gezinnen, en naar de toegankelijkheid van algemene jeugdvoorzieningen voor migranten.

In Nederland kampen veel migrantenkinderen en -jongeren met een maatschappelijke achterstand. Bovendien worden ze niet altijd goed bereikt door de algemene jeugdvoorzieningen. Ook hun ouders komen minder gemakkelijk in contact met verschillende vormen van hulp, zoals opvoedondersteuning. Daarbij sluiten de vragen van kinderen en jongeren en hun ouders en het aanbod vaak niet goed op elkaar aan.

Het ZonMw-programma Diversiteit in het jeugdbeleid wil die situatie verbeteren, onder andere door de financiering van onderzoek. ZonMw vroeg het Verwey-Jonker Instituut uit te zoeken welke prioriteiten er moeten gelden voor een onderzoeksagenda die kan bijdragen aan een betere positie van migrantenjeugd, zowel binnen de looptijd van het huidige ZonMw-programma, van 2008 tot 2012, als daarna.

De verkennende studie voor de onderzoeksagenda moest het brede terrein van diversiteit in het jeugdbeleid omvatten, met als focus de preventieve ontwikkelingsgerichte ondersteuning van migrantenjeugd en -ouders. Verder moest de onderzoeksagenda veel aandacht besteden aan randvoorwaarden in de samenleving die migrantenjeugd en -ouders in staat stellen hun talenten te ontplooien en kansen te benutten.

Het Verwey-Jonker Instituut is op zoek gegaan naar lacunes in het bestaande onderzoek. Allereerst via een literatuurstudie, waarbij het accent lag op overzichtsstudies en reviews. De bevindingen zijn getoetst in een expertbijeenkomst met vertegenwoordigers uit beleid, onderzoek, praktijk en migrantenorganisaties. Daarna zijn aanvullende interviews gehouden met sleutelpersonen uit beleid, wetenschap en praktijk, en twee panelgesprekken met migrantenjeugd en -ouders. Tot slot is een aantal prioriteiten voor onderzoek benoemd.

Onderzoeksvragen

Het vraagstuk van diversiteitsbeleid omvat een groot aantal domeinen en niveaus. In de studie is een indeling gemaakt per domein waarop de onderzoeksvragen betrekking hebben, zoals de jeugd zelf, het gezin, de buurt, onderwijs en kinderopvang, jongerenwerk, sport en culturele voorzieningen, opvoedingsondersteuning, algemene en specifieke interventies voor de jeugd en tot slot professionalisering en diversiteitsbeleid. Aan dat rijtje is al te zien hoe breed het terrein is.

Maar ook ‘verticaal’ zijn er veel lagen die van belang zijn voor diversiteit in het jeugdbeleid. Kennis is bijvoorbeeld nodig over diversiteit in het lokale, regionale en landelijke overheidsbeleid en het beleid van instituties, maar ook over diversiteit op het niveau van methodieken, manieren om ouders te bereiken en uitvoering door beroepskrachten.

De verkenning laat zien dat er nog veel onderwerpen zijn op het terrein van diversiteit in het jeugdbeleid waarover meer kennis nodig is om kinderen, jongeren en hun ouders beter te kunnen ondersteunen en kansen van de jeugd te optimaliseren. Uit de ruim vijftig gevonden lacunes is een aantal prioriteiten gekozen. Selectiecriteria waren: is de lacune van belang voor het beleid, wordt de lacune door diverse geraadpleegde partijen genoemd en er is sprake van systematische onderbelichting van thema’s, doelgroepen of onderzoeksbenaderingen?

Een aantal prioriteiten heeft betrekking op jongeren en gezinnen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er meer kennis komt over de manier waarop jongeren identiteiten en vriendschappen ontwikkelen in de huidige context van toenemende polarisatie, in interactie met socialiserende omgevingen zoals de peergroup, het gezin en de school. Dergelijk onderzoek kan beroepskrachten in diverse sectoren, van onderwijs tot jongerenwerk, helpen jongeren beter te ondersteunen bij hun ontplooiing. En het kan helpen om signalen van beginnende radicalisering eerder te herkennen. De rol van informele, bijvoorbeeld culturele en sportieve, circuits voor talentontwikkeling van jongeren is eveneens een onderbelicht onderzoeksthema. Voor opvoedingsondersteuning is het daarnaast van belang dat er meer kennis komt over de opvoeding in migrantengezinnen, onder andere over de morele en religieuze opvoeding.

Maar ook kennis over voorzieningen, bijvoorbeeld over wat werkt om migrantengezinnen beter te helpen en toekomstige professionals daarop voor te bereiden, is nog onvoldoende voorhanden. Een belangrijk thema voor zowel de kortere als de langere termijn is het vinden en beschikbaar maken van kennis uit de praktijk van jeugdhulpverlening en opvoedingsondersteuning over het succesvol bereiken van migrantengroepen. Het kan bijvoorbeeld gaan om samenwerking met migrantenorganisaties of het betrekken van kinderen, jongeren en ouders bij de vormgeving van voorzieningen. Kennis opdoen over hoe instellingen en opleidingen interculturele competenties kunnen verankeren is een topprioriteit voor deze en de komende periode. Een belangrijk onderzoeksthema is ten slotte de diversiteitsgevoeligheid van bewezen effectieve methodieken in de jeugdsector, evenals het vastleggen en beschrijven van aanpakken die zijn ontwikkeld in migrantenkring. Dergelijke aanpakken zijn vaak nog niet beschreven.

Toekomst

Een aantal prioriteiten uit de studie van het Verwey-Jonker Instituut is uitgekozen voor de kortlopende onderzoeksronde van het programma Diversiteit in het jeugdbeleid van voorjaar 2010. Het betreft de thema’s:
 • socialisatie en participatie van migranten;

 • opvoeding en binding binnen migrantengezinnen;

 • effectief bereik en toegankelijkheid van voorzieningen;

 • etnische relaties en polarisatie;

 • sturing en verankering van diversiteitsbeleid binnen jeugdvoorzieningen;

 • rol en mogelijkheden van ondersteuning van diversiteitsbeleid door de lokale en provinciale overheid;

 • achterstandssituatie van Roma;

 • verankering van interculturele competenties in opleidingen.

Momenteel worden de ingediende voorstellen beoordeeld en vanaf november 2010 beginnen de gehonoreerde onderzoeken.

Een expliciet doel van de programmacommissie Diversiteit in het Jeugdbeleid van ZonMw is dat het niet bij deze ronde blijft. De commissie spant zich in om de belangrijke prioriteiten voor onderzoek over te dragen aan de nieuwe bewindspersonen voor jeugd, gezin en integratie, en om diversiteit in het jeugdbeleid op de agenda te houden. Om de jeugdsector en migrantenjeugd en -ouders blijvend beter te ondersteunen, zijn inspanningen nodig die een langere adem vergen, zowel op het terrein van langlopend onderzoek als beleidsmatig, bijvoorbeeld door te werken aan het opnemen van diversiteitseisen in wettelijke en beleidskaders voor de jeugdsector.

Het volledige rapport Verkennende studie voor de onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid is te downloaden via www.verwey-jonker.nl en www.zonmw.nl.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • Marjolijn Distelbrink
  • 1
 • Margo van den Berg
 1. 1.

Personalised recommendations