Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 53, Issue 9, pp 500–500 | Cite as

Bij het artikel Effecten van gestructureerde COPD-zorg vanuit zorginkoopperspectief

Implementatie
  • 16 Downloads

Samenvatting

In het onderzoek van Van Dijk c.s. blijken er grote verschillen te bestaan in de zorguitkomsten bij COPD-patiënten met en zonder gestructureerde zorg. Hoewel niet is vastgesteld dat deze gestructureerde zorg samenhangt met de aanwezigheid van een kaderhuisarts Astma/COPD in het zorgteam, wijst de uitkomst in een heuglijke richting: dat het opzetten van gestructureerde zorg, met gebruikmaking van de expertise van een kaderhuisarts, daadwerkelijke verbetering van de patiëntenzorg tot gevolg kan hebben. Een positieve impuls voor niet alleen de kaderhuisartsen Astma/COPD die tot nu toe zijn opgeleid, maar ook voor de kaderhuisartsen die overal in het land op andere deelgebieden actief zijn.

implementatie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations