Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 17, Issue 4, pp 32–33 | Cite as

Boekbespreking

Jeroen Hendriksen, Collegiale consultatie, consult vragen, consult geven. Baarn, Nelissen, 112p. isbn 90 244 1453 9. Prijs f 24,90.
  • Ria Wijdeven
Literatuur
  • 29 Downloads

Samenvatting

Het boek is geschreven voor een breed publiek: trainers, opleiders, staffunctionarissen, docenten uit profit- en non-profit-organisaties. Het is een praktijkboek, dat wil zeggen het staat vol met tips en oefeningen en elk hoofdstuk wordt afgesloten met een checklist en enige voorbeelden. Het doel is collegiale consultatie als een systematisch geheel voor het voetlicht te brengen. Het boek krijgt een oud gezegde mee: ‘Waar twee wandelen, is er een de leraar’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Ria Wijdeven
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations