Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 33, Issue 5, pp 3–5 | Cite as

Aanbestedingsregels laten heel veel ruimte voor vrijheid

Marktwerking in de welzijnszorg
  • Jan Telgen
  • Hannah Kruimer
Artikelen
  • 49 Downloads

Samenvatting

De afgelopen decennia is marktwerking in een aantal sectoren geïntroduceerd. De gedachte achter de marktwerking is: (1) concurrentie tussen aanbieders gaat onnodig hoge kosten tegen, (2) meer keuzemogelijkheden voor consumenten en (3) meer creativiteit en vernieuwing van dienstverlening. Zo is de marktwerking ook in de sectoren gezondheidszorg en welzijn geïntroduceerd. Een van de elementen van die marktwerking is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet verplicht gemeenten om de diensten op het gebied van welzijnszorg, zoals Hulp bij het Huishouden (in dit arikel afgekort als HH) in te kopen via aanbestedingsregels. Dat heeft geleid tot veel commotie. In dit artikel analyseren we de gevolgen van de introductie van marktwerking in de welzijnszorg en specifiek het aanbesteden van HH.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Jan Telgen
    • 1
  • Hannah Kruimer
  1. 1.

Personalised recommendations