Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 33, Issue 4, pp 35–36 | Cite as

Een spagaat hoort in de gymzaal en niet in de thuiszorg

  • Toon Voorham
Artikelen
  • 79 Downloads

Samenvatting

Een spagaat, dat is toch iets wat meisjes doen, als ze op turnen zitten. De jongens staan er bewonderend, met pijnlijk vertrokken gezicht bij te kijken. De oorsprong van het woord is Italiaans, van spaccare = splijten. Zo voelt het ook, als je de meisjes bezig ziet. En zo zal de spreekwoordelijke betekenis ontstaan zijn. De kern is dat het lijkt dat je wordt gespleten: je moet dingen combineren die moeilijk te combineren zijn. Dit themanummer gaat over de spagaat in de zorg. Hoe komt het dat de wijkverpleegkundige in een spagaat zit? Is dat door een dubbele moraal? Meten mensen, bewust of onbewust, met twee maten? Wie meet er hier met twee maten? En wie heeft daar last van, zelfs zodanig dat ze in een spagaat terecht komen?

Referenties

  1. Pieter Tops (2007). Kennis van de frontlijn; Rede uitgesproken ter gelegenheid van de installatie tot lid van het College van Bestuur van de Politieacademie, Apeldoorn 4 april 2007.Google Scholar
  2. Jos van der Lans (2008). Ontregelen, De herovering van de werkvloer. Augustus, Amsterdam (ISBN-13: 9789045701394)Google Scholar
  3. Ministerie van VWS, Brief aan de Tweede Kamer over Uitvoering Motie Hamer, 23 december 2008, (DLZ/KZ-U-2902043)Google Scholar
  4. Toon Voorham (2007). De toekomst van de eerste lijn in Rotterdam: méér wijkgericht!. Openbare les bij de aanvaarding van het lectoraat Eerstelijnszorg bij de Hogeschool Rotterdam (15 maart 2007) (Alleen nog digitaal beschikbaar: http://www.hint.hro.nl/subsites_extern/kk_geintegreerde_eerstelijnszorg/docs/Openbarevoor%20web.pdf

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Toon Voorham
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations