Advertisement

Endotracheaal bronchiaal toilet niet altijd nodig

  • Hans van de Leur
Raakvlak
  • 96 Downloads

Samenvatting

Door een onderzoek in het UMCG naar de effectiviteit van het endotracheaal bronchiaal toilet werd de stelling ontzenuwd dat het toilet noodzakelijk is om een pulmonale infectie te voorkomen. Alweer een ritueel dat afgeschaft kan worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Hans van de Leur
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations