Advertisement

Denkbeeld

, Volume 21, Issue 6, pp 26–28 | Cite as

Omgaan met gedragsproblemen

Een teamgerichte aanpak
  • Theo Hazelhof
  • Henk Duif
Artikelen
  • 590 Downloads

Samenvatting

Juist een van de sterkste kanten van verzorgenden, hun inlevingsvermogen, is er debet aan dat zij dikwijls moeite hebben met probleemgedrag van bewoners. Daarom moeten zij leren hun primaire empathie om te zetten in professionele empathie en methodisch te reageren op gedragsproblemen aan de hand van een helder omgangsadvies. Daarvoor is dan wel een teambrede aanpak nodig.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Theo Hazelhof
    • 1
  • Henk Duif
  1. 1.

Personalised recommendations