Advertisement

Denkbeeld

, Volume 21, Issue 5, pp 29–29 | Cite as

De kwaliteit van het persoonlijke

Een balans vinden tussen ‘technisch’ kwaliteitsdenken en het persoonlijke in de zorg
  • Anne-Rose Abendanon
Nieuws: van de Vereniging voor Psychogeriatrie
  • 114 Downloads

Samenvatting

Kwaliteitsverhoging in de zorg is niet te bereiken met het huidige (technische) kwaliteitsdenken alleen. Voor blijvend betere zorg is het ook noodzakelijk dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om de relatie met de cliënt persoonlijk vorm te geven. Dat is de centrale gedachte achter het nieuwe visiestuk ‘De kwaliteit van het persoonlijke’, waarmee de VPG de komende tijd met de leden in discussie wil.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Anne-Rose Abendanon
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations