Advertisement

Denkbeeld

, Volume 21, Issue 5, pp 17–19 | Cite as

Big Brother is helping you

Domotica voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
  • Jeannette Pols
Artikel
  • 362 Downloads

Samenvatting

Technologie zal de zorg gaan verbeteren. Dat krijgen we nogal eens te horen tegenwoordig, vaak in juichende bewoordingen. De belofte is dan dat we vrijer zullen worden, gezonder. En de zorg efficiënter. Maar er klinken ook sombere stemmen: technologie zal vooral onze privacy aantasten, menselijk contact in de weg staan en ons op kosten jagen. Wat is nu precies de zin en de onzin van domotica? En wat is er eigenlijk ‘op de markt’? Jeannette Pols toog naar Eindhoven, waar het congres ‘Domotica voor de zorgomgeving’ aan dit onderwerp was gewijd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Jeannette Pols
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations