Advertisement

Denkbeeld

, Volume 21, Issue 3, pp 8–10 | Cite as

Vroegdiagnostiek in optima forma

  • Caroline van den Akker
Interview met Philip Scheltens

Samenvatting

Prof. dr. Philip Scheltens is neuroloog en hoofd van het Alzheimercentrum VUmc in Amsterdam. Begin dit jaar ontving het centrum een donatie van 4,5 miljoen euro van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Een mooie aanleiding om Scheltens te vragen naar het werk van zijn centrum en zijn plannen voor de toekomst.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Caroline van den Akker
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations