Advertisement

Maatwerk

, Volume 10, Issue 5, pp 24–26 | Cite as

Preventieproject helpt

Stapsgewijze preventie van angst en depressie bij ouderen succesvol
  • Nelleke van ‘t Veer-Tazelaar
op onderzoek

Samenvatting

Veel ouderen hebben depressieve- en angstklachten. Zulke klachten zijn de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van een depressie of angststoornis. Onder de naam Preventieve Interventie Kwetsbare Ouderen–Depressie & Angst (PIKO-D) deed ik in 2004–2008 onderzoek in West-Friesland onder 170 thuiswonende, zelfstandige mensen van 75 jaar en ouder. Hierbij stond het voorkómen van verergering van hun klachten voorop.

Bronnen

  1. Veer-Tazelaar, P.J. van ‘t, H. van Marwijk e.a. (2006), ‘Prevention of anxiety and depression in the age group of 75 years and over. A randomised controlled trial testing the feasibility and effectiveness of a generic stepped care programme among elderly community residents at high risk of developing anxiety and depression versus usual care’, In: BMC Public Health nr. 6, p. 186.Google Scholar
  2. Veer-Tazelaar, P.J. van ‘t, H. van Marwijk e.a. (2008), ‘Depression in old age (75+), the PIKO study’, In: Journal of Affective Disorders, jg. 106, nr. 3, pp. 295–299, maart 2008Google Scholar
  3. Veer-Tazelaar, P.J. van ‘t, H. van Marwijk e.a. (2009), ‘Steppedcare prevention of anxiety and depression in late life: a randomized controlled trial’. In: Archives of General Psychiatry, jg. 66, nr. 3, pp. 297–304.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Nelleke van ‘t Veer-Tazelaar
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations