Advertisement

Maatwerk

, Volume 10, Issue 4, pp 41–41 | Cite as

Maar liefst 96 procent van de maatschappelijk werkers is trots op hun vak

Beroepsidentiteit ter discussie (2)
  • Theo Roes
van de NVMW
  • 27 Downloads

Samenvatting

In het vorige nummer van Maatwerk schreef ik onder de titel Beroepsidentiteit ter discussie over een panelbijeenkomst van de Fontys Hogeschool Sociale Studies over de ontwikkelingen van de sociale beroepen. De teneur van de discussies in Eindhoven was nogal defensief, om niet te zeggen negatief. Het was jammer dat ik indertijd niet beschikte over de resultaten van een onderzoek dat adviesbureau MOVISIE heeft uitgevoerd (zie kader). Uit dit achterbanonderzoek waarvoor de beroepsverenigingen opdracht gaven, blijkt dat maatschappelijk werkers ontzettend trots zijn op hun beroep: 74 procent is zeer trots en 22 procent is trots op het werk. Bijna evenveel respondenten voelen zich (zeer) verbonden met hun vakgenoten. Slechts een handjevol is negatief. Interessant is ook dat de maatschappelijk werkers zich in positieve zin onderscheiden van andere sociale beroepen. Deze gegevens kleuren de discussies over het beroep heel anders in dan deskundigen ons willen doen geloven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Theo Roes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations