Advertisement

Maatwerk

, Volume 10, Issue 4, pp 10–10 | Cite as

Reactie op deze casus

  • Marianne Verhage
Werk in uitvoering
  • 36 Downloads

Samenvatting

Ton staat onder curatele van zijn ouders. Ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap zijn drie maatregelen die de kantonrechter kan instellen als iemand niet (meer) goed in staat is zijn eigen belangen te behartigen of voor zichzelf te zorgen. Het zijn maatregelen voor volwassenen boven

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Marianne Verhage
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations